WhoshouldIsee Tracks Przejdź do głównej zawartości

Okres korzystania ze strony internetowej iCobus

Cel Warunków korzystania ze strony internetowej

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej Witryny i mają wpływ na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Zalecamy wydrukowanie kopii tego dokumentu do wykorzystania w przyszłości. Korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze warunki użytkowania, nie możesz korzystać z naszej Witryny.

Informacje o nas

iCobus (zwany dalej „Witryną iCobus”) to strona internetowa obsługiwana przez iCobus („my” „nas”). iCobus, biuro w Highlands House, 165 The Broadway, Wimbledon, Londyn, SW19 1NE.

W przypadku pytań dotyczących Regulaminu prosimy o kontakt cobus@icobus.com.

Jeśli chcesz zlecić iCobus świadczenie usług rekrutacyjnych, zastosowanie mają nasze standardowe warunki (kopia dostępna na żądanie).

Korzystanie z witryny iCobus

Witryna iCobus działa, aby pomóc Ci w zrozumieniu usług iCobus oraz w komunikacji z nami.

Witryna iCobus jest udostępniana do użytku osobistego zgodnie z niniejszymi Warunkami. Uzyskując dostęp do Witryny iCobus lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Zmiany

iCobus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania poprzez zmianę, modyfikację, dodanie lub usunięcie dowolnej części niniejszych warunków w całości lub w części w dowolnym czasie. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach. Nie powinieneś korzystać ze Strony iCobus, jeśli nie chcesz zaakceptować nowego Regulaminu. Zmiany warunków wejdą w życie po opublikowaniu powiadomienia o takich zmianach. Jeśli nadal będziesz korzystać z Witryny iCobus po tej dacie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie nowych Warunków.

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Wszelkie treści w naszej Witrynie mogą być nieaktualne w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna ani jakiekolwiek treści na niej zawarte będą wolne od błędów lub pominięć.

iCobus dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić i utrzymać dokładność informacji publikowanych na tej stronie oraz aktualizować je. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, chociaż jeśli zostaniemy o nich powiadomieni, postaramy się je naprawić.

Zachowanie użytkownika serwisu

Użytkownikom tej strony internetowej nie wolno:

  • Zakłócać lub ingerować w bezpieczeństwo witryny lub w inny sposób nadużywać jakiejkolwiek usługi świadczonej w witrynie lub na witrynie, do której prowadzą łącza.
  • Zakłócać, ingerować lub nadużywać przyjemności korzystania z witryny przez innych użytkowników.
  • Uzyskaj nieautoryzowany dostęp do dowolnej części witryny, do której dostęp publiczny jest ograniczony.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Witryną. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.

Dostępność strony iCobus

iCobus nie może zagwarantować, że usługa będzie wolna od wad. Jeśli w serwisie wystąpi usterka, zgłoś ją do cobus@icobus.com. Jeśli zostaniemy poinformowani o jakichkolwiek nieścisłościach w materiale na Stronie iCobus lub o usterce, postaramy się naprawić nieścisłości lub usterkę tak szybko, jak to możliwe.

Dostęp do Witryny iCobus może być czasami ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych obiektów lub usług. Postaramy się jak najszybciej przywrócić usługę.

Linki

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Chociaż dokładamy najwyższej staranności w udostępnianiu linków do witryn, które podzielają nasze wysokie standardy, iCobus nie ponosi odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo, dostępność i praktyki prywatności stosowane przez takie witryny, do których prowadzą linki.

Strony, do których prowadzą linki, są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników naszej witryny i nie stanowią zgody na ich usługi lub praktyki.

Linki z innych witryn internetowych do naszej strony głównej nie wymagają od nas uprzedniej zgody, ale głębokie linkowanie do jakiejkolwiek innej strony naszej witryny nie powinno być podejmowane bez uprzedniej zgody z naszej strony.

Pracodawcy

iCobus nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do któregokolwiek z poniższych:

  • Istnienie lub dostępność jakiegokolwiek spotkania ogłoszonego na Stronie iCobus;
  • Że każdy pracodawca lub klient poprosi o Twoje CV, poprosi Cię o rozmowę kwalifikacyjną lub zwerbuje Cię;
  • Że każdy pracodawca lub klient zachowa w poufności wszelkie informacje lub dane przekazane temu pracodawcy lub klientowi; lub
  • Ostateczne warunki i czas trwania każdego spotkania uzyskanego za pośrednictwem Witryny iCobus.

Odszkodowanie ze strony użytkowników

Użytkownicy tej witryny zgadzają się zabezpieczyć, bronić i chronić operatorów witryn internetowych, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i partnerów biznesowych przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, szkodami lub wydatkami zgłaszanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem przez użytkownika tej strony internetowej lub naruszenie niniejszych warunków użytkowania.

Przedawnienie zobowiązań

Operatorzy tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne, związane lub wynikające z korzystania z tej witryny przez odwiedzającego.

Żadne z niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez prawo angielskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny lub jakiejkolwiek zawartej na niej treści, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, powstałe na podstawie lub w związku z:

  • Korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Witryny; lub
  • Korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej Stronie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki na naszej Stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych powiązanych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów, przerwy w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych, reputację lub reputację lub jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody. Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z prawem angielskim.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na tej stronie należą do operatorów tej witryny i innych. Właściciele znaków na tej stronie zachowują wszelkie prawa do znaków. Nic nie daje użytkownikom prawa do używania, powielania lub wyświetlania któregokolwiek ze znaków.

Informacja o prawach autorskich

Operator witryny, podmioty stowarzyszone i partnerzy biznesowi zastrzegają sobie prawa autorskie do wszystkich treści, które udostępniają w witrynie, w tym między innymi do projektu, tekstu, oprogramowania, rysunków, grafiki i innych plików.

Żadna z nich nie może być ponownie publikowana, reprodukowana, pobierana, wyświetlana, dystrybuowana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Żadna część zawartości tej witryny nie może być powielana ani ponownie wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

Wszystkie nagłówki stron, ikony przycisków, materiały do ​​kolekcji, niestandardowe grafiki i wszelkie inne rodzaje grafik używanych w tej witrynie nie mogą być kopiowane ani imitowane bez zgody właściciela praw.

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej Witrynie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Witryny do użytku osobistego. Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Prywatności

Polityka prywatności iCobus, włączona do tego odniesienia, opisuje informacje gromadzone podczas odwiedzania tej witryny i sposób ich wykorzystania. Proszę zapoznaj się z polityką prywatności aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Równe szanse i różnorodność

Możemy ujawnić informacje dotyczące Ciebie organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje o Tobie w sposób anonimowy do celów monitorowania w związku z naszą polityką równych szans. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia zebranych przez nas informacji naszym profesjonalnym doradcom oraz innym osobom w przypadku, gdy zlecamy jakikolwiek aspekt naszej działalności lub usług agencji rekrutacyjnej. Te strony trzecie będą działać w ramach podobnych zobowiązań dotyczących poufności jak iCobus.

Odpowiedzialność

iCobus dołożył wszelkich starań, aby uzyskać jak najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne dostępne informacje i nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem. Jeśli iCobus zostanie poinformowany o jakichkolwiek nieścisłościach w materiale na Stronie iCobus, postaramy się naprawić nieścisłości tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli naruszymy niniejsze Warunki, będziemy odpowiedzialni za wszelkie straty, które poniesiesz tylko w takim zakresie, w jakim są one przewidywalną konsekwencją dla nas obu. Nasza odpowiedzialność w żadnym wypadku nie obejmuje strat biznesowych, takich jak utrata danych, utracone zyski lub przerwy w działalności.

Niniejsze Warunki nie ograniczają ani nie wpływają na naszą odpowiedzialność, jeśli nasze zaniedbanie spowoduje śmierć lub obrażenia ciała.

Łączenie witryn

Możesz utworzyć link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje.

Nie możesz umieszczać łącza do naszej Witryny na żadnej stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością. Nasza Witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej Witrynie ani nie można tworzyć linków do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez powiadomienia. Jeśli chcesz wykorzystać zawartość naszej Witryny w sposób inny niż określony powyżej, skontaktuj się z cobus@icobus.com.

Osób Trzecich Links

W przypadku, gdy nasza Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów. Nie gwarantujemy, nie zatwierdzamy ani nie popieramy informacji lub produktów dostępnych na tych witrynach, a łącze nie wskazuje żadnego związku między witryną, do której prowadzi łącze, a operatorem tej witryny.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z transakcji i komunikacji wynikających z korzystania z tej witryny.

Różne

Twoje prawa wynikające z niniejszego Regulaminu nie mogą zostać przeniesione na żadną inną osobę. iCobus może przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych Warunków na jakąkolwiek inną przyszłą firmę, którą możemy utworzyć, w przypadku gdy mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

Jeśli naruszysz niniejsze Warunki i nie podejmiemy działań w tym czasie, iCobus nadal będzie uprawniony do skorzystania ze swoich praw i środków zaradczych w późniejszym terminie lub w przypadku dalszych naruszeń Warunków.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

Witryna iCobus jest własnością iCobus i jest przez nią zarządzana.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt cobus@icobus.com.